Điều kiện kinh tế

  • Kể từ khi thành lập đến nay, kinh tế của huyện tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 11,5 đến 12%. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (nông, ngư, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại dich vụ) năm 2009 đạt 354.400 triệu đồng, tăng 3,8 lần so với năm 1993. Trong đó: